Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Střední průmyslová škola Jihlava

2. Důvod a způsob založení

Usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0145/02/2006/ZK ze dne 28. března 2006 byl změněn název organizace ze „Střední průmyslová škola, Jihlava, tř. Legionářů 3“ na „Střední průmyslová škola Jihlava“.
Zřizovací listina vydaná Krajským úřadem Kraje Vysočina – schváleno usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 045/05/01/ZK ze dne 18. září 2001.
Důvodem založení Střední průmyslové školy Jihlava je zajišťování výchovy a vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

3. Organizační struktura

Organizační schéma
Vedení školy
Provozní zaměstnanci
Pedagogičtí zaměstnanci

4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa

Střední průmyslová škola Jihlava
tř. Legionářů 1572/3
586 01 Jihlava

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Střední průmyslová škola Jihlava
tř. Legionářů 1572/3
586 01 Jihlava

4.3 Úřední hodiny

Pondělí: 8.00-15.00
Úterý: 8.00-15.00
Středa: 8.00-15.00
Čtvrtek: 8.00-15.00
Pátek: 8.00-14.00

4.4 Telefonní čísla

pevná linka: 567 574 611
Vedení školy
Provozní zaměstnanci
Pedagogičtí zaměstnanci

4.5 Čísla faxu

organizace nemá

4.6 Adresa internetové stránky

http://www.sps-jia.cz (oficiální stránky školy)

4.7 Adresa e-podatelny

podatelna: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

4.8 Další elektronické adresy

kontaktní e-mail: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
ID datové schránky: 597tr4c

5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., č. ú.: 4200010607/6800

6. IČ

60545992

7. DIČ

organizace nemá

8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Zřizovací listina
Dodatek zřizovací listiny č. 1
Dodatek zřizovací listiny č. 2
Dodatek zřizovací listiny č. 3
Dodatek zřizovací listiny č. 4
Dodatek zřizovací listiny č. 5
Dodatek zřizovací listiny č. 6
Dodatek zřizovací listiny č. 7
Dodatek zřizovací listiny č. 8
Dodatek zřizovací listiny č. 9
Dodatek zřizovací listiny č. 10
Dodatek zřizovací listiny č. 1A
Organizační řád
Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2011/2012
Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2012/2013
Školní řád
Klasifikační řád je součástí školního řádu
Pracovní řád

8.2 Rozpočet

Údaje o rozpočtu
Výsledovka
Rozvaha

9. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace se podává na základě § 13 zákona č. 106/1999 Sb. ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

10. Příjem žádosti a dalších podání

Žádost o poskytnutí informace se podává písemně na adresu Střední průmyslová škola Jihlava, tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava; osobně na sekretariátu školy – tř. Legionářů 3, Jihlava; elektronickou poštou na adresu podatelny Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny ; na technickém nosiči dat na sekretariátu školy.
Střední průmyslová škola Jihlava akceptuje jako přílohu podání soubory v těchto formátech:
*.HTM, *.HTML (hypertextový dokument), *.TXT (prostý text),*.RTF (dokument v textovém standardu RTF),*.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader), *.DOC (dokument MS Word),*.XLS (dokument MS Excel),*.ZIP (archiv),*.CSV (csv formát),*.TIF,*.GIF,*.JPG,*.JPEG,*.PNG (obrázky),*.ZFO,*.FO (602 Form Filler).
Celková velikost příchozí zprávy zasílané pomocí e-mailu je omezena na 5 MB.
Akceptovány jsou pouze nosiče dat CD, DVD, USB flash.

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává Krajskému úřadu kraje Vysočina v případě, že žádost byla vyřizována ředitelem školy. Odvolání se podává řediteli školy v případě, že žádost byla vyřizována zaměstnancem školy.

12. Formuláře

Přihláška ke vzdělávání – studiu ve střední škole
Potvrzení o studiu
Žádost o přestup
Žádost o opakování ročníku
Žádost o změnu studijního oboru
Sdělení o zanechání studia
Výstupní list žáka
Přihláška k dlouhodobé maturitní práci

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Životní situace jsou strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné moci. Jednotlivé popisy mají přesně danou strukturu, kterou při zveřejnění zadává a za správnost návodu odpovídá vždy uvedený zveřejňující subjekt.
Portál veřejné zprávy

14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy, zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.
Kompletní sumář dokumentů je k dispozici u ředitele školy a jeho statutárního zástupce.

14.2 Vydané právní předpisy

organizace nevydává

15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

 • jednostranná kopie formátu A4: 1,00 Kč
 • oboustranná kopie formátu A4: 2,00 Kč
 • jednostranná kopie formátu A3: 2,00 Kč
 • oboustranná kopie formátu A3: 4,00 Kč
 • černobílý tisk 1 strany formátu A4: 1,00 Kč
 • barevný tisk 1 strany formátu A4: 10,00 Kč
 • poskytnutí požadovaných výstupů na CD: 6,00 Kč / 1 CD
 • poskytnutí požadovaných výstupů na DVD: 8,00 Kč / 1 DVD
 • mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací: 185,00 Kč / za každou 1 celou hodinu
 • náklady za poštovní službu se hradí dle ceníku poštovních služeb
 • náklady na balné se nepožadují

16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv
16.2 Výhradní licence
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2011
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2013